Breda Legal is gevestigd aan Michiel de Ruyterstraat 2 te (4819 AD) Breda. Breda Legal is een handelsnaam van Groenhuis Advocaten B.V. (kvk 20130531).

Verwerking persoonsgegevens door Breda Legal

  • Breda Legal kan persoonsgegevens van u verweken doordat u gebruik maakt van de diensten van Breda Legal en/of omdat u deze zelf bij het benaderen (bijvoorbeeld via website/contactformulier) van Breda Legal heeft verstrekt.
  • Breda Legal verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk met u te communiceren, alsmede ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
  • Breda Legal verstrekt uw persoonsgegevens aan derden indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke of uit de aard van de werkzaamheden voortvloeiende verplichting.
  • Breda Legal gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met verzamelde informatie en persoonsgegevens om. Uw gegevens worden bewaard zolang dat strikt noodzakelijk is en/of zolang Breda Legal daar bij wet of beroepsregel aan gebonden is.

Website van Breda Legal

  • Het invullen van persoonsgegevens op onze website kan nodig zijn om vragen en informatieverzoeken te beantwoorden.
  • Voor bezoekers van 16 jaar of jonger geldt dat er toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te zijn voor het achterlaten van persoonlijke gegevens op onze website.
  • Wanneer u zich inschrijft voor een mailing of nieuwsbrief van of mede namens Breda Legal dan kunt u zich daarvoor uitschrijven door dit per mail kenbaar te maken aan Breda Legal: kantoor@bredalegal.nl.
  • Breda Legal respecteert de privacy van de gebruiker van de website en zorgt ervoor dat alle informatie en persoonsgegevens die worden verschaft vertrouwelijk blijven.

Cookies

Om de gebruiker van de website in staat te stellen zo volledig mogelijk gebruik te maken van de functies van de website, plaatst Breda Legal kleine hoeveelheden informatie (zgn. “cookies” of een vergelijkbare technologie) op het apparaat van de gebruiker waarmee de website wordt bezocht en/of wordt er informatie afgelezen van de browserinstellingen van de gebruiker. De cookies (of soortgelijke technologieën) kunnen ook gebruikt worden voor analyse van het gebruik van de website van Breda Legal, analyse van trends en internetgedrag. De informatie die wordt verzameld kan door Breda Legal verstrekt worden aan derden, zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Voor meer informatie over het gebruik door Google (of andere zoekmachines) van de aan haar verstrekte informatie verwijst Breda Legal u naar de privacyverklaring van Google/Google Analytics.

Doorverwijzing naar andere websites

Op onze website staan links naar andere websites / websites van derden. Op het gebruik van die websites is het privacyreglement van de betreffende websites van toepassing. Breda Legal is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de wijze waarop de informatie en persoonsgegevens worden verwerkt, verstrekt en verzameld bij gebruik van de websites van derden.

Beveiliging van uw gegevens

Breda Legal neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van uw gegevens, dan kunt u dat per e-mail kenbaar naken aan Breda Legal: kantoor@bredalegal.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om evt. toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Breda Legal. U kunt zich in die gevallen per e-mail tot Breda Legal wenden: kantoor@bredalegal.nl.